Privacy Statement

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor doeleinden worden gebruikt, zoals verderop vermeld in dit Privacy Statement.


Wie zijn wij?
Motus Organisatieadviesbureau
Prinses Beatrixstraat 59
6576 AW Ooij
06 – 17 95 81 59

Motus Organisatieadviesbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Motus Organisatieadviesbureau verzamelt je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • organisatie
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Motus Organisatieadviesbureau verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
 • Jij je aanmeldt op onze website of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Motus Organisatieadviesbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Motus Organisatieadviesbureau neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motus Organisatieadviesbureau) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Motus Organisatieadviesbureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende.

Delen van persoonsgegevens met derden
Motus Organisatieadviesbureau verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Motus Organisatieadviesbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijhouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Dat neemt niet weg dat je er voor kunt kiezen om je af te melden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Motus Organisatieadviesbureau.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@motus-advies.nl. We reageren zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op je verzoek. 

Vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Motus Organisatieadviesbureau, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Motus Organisatieadviesbureau wil je er ook attent op maken dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot gegevens.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Motus Organisatieadviesbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Ook wordt deze website gehost bij een hostingbedrijf dat is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. 

Vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Wijzigingen in privacy statement
Motus Organisatieadviesbureau kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website.